Technologia żywności i żywienie człowieka S2 - Efekty kształcenia

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

 
TZiZ_2A_W01 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie wybranych działów matematyki, prawa konsumenckiego i celnego.
TZiZ_2A_W02 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie zastosowania technik informatycznych w przemyśle spożywczym.
TZiZ_2A_W03 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie wymagań higienicznych i technologicznych stawianych zakładom spożywczym.
TZiZ_2A_W04 Ma pogłębioną wiedzę o toksynach roślinnych i zwierzęcych, substancjach uzależniających i szkodnikach
TZiZ_2A_W05 Posiada poszerzoną wiedzę na temat procesów mikrobiologicznych prowadzących do uzyskania określonego produktu spożywczego oraz metod badawczych stosowanych do monitorowania tych procesów.
TZiZ_2A_W06 Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie towaroznawstwa żywności, systemu kwalifikacji towarów, zarządzania jakością, normach i normalizacji. Zna nowe lub alternatywne rozwiązania problemów analitycznych. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie systemów zarządzania jakością.
TZiZ_2A_W07 Ma poszerzoną wiedzę o potrzebach żywieniowych człowieka, roli składników diety, składu produktów oraz zasad racjonalnego żywienia osób zdrowych i chorych.
TZiZ_2A_W08 Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą współczesnych trendów w dietetyce w kontekście procesów patofizjologicznych.
TZiZ_2A_W09 Ma poszerzoną wiedzę na temat zależności w funkcjonowaniu poszczególnych układów organizmu ludzkiego, oraz wpływu stylu życia i sposobów żywienia na stan zdrowia. Zna fizjologiczne zmiany zachodzące w organizmie w danym okresie życia, zalecenia żywieniowe dostosowane do tych zmian.
TZiZ_2A_W10 Zna systemy i mody żywieniowe oraz skutki ich działania.
TZiZ_2A_W11 Ma poszerzoną wiedzę na temat technologii żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ze szczególnym uwzględnieniem nowych metod przetwarzania.
TZiZ_2A_W12 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ich cech fizykochemicznych i wartości odżywczej.
TZiZ_2A_W13 Ma ugruntowaną wiedzę w zakresie projektowania produktów spożywczych, linii technologicznych w tym systemów pakowania.
TZiZ_2A_W14 Ma pogłębioną wiedzę na temat efektów technologicznych wykorzystania kultur starterowych w przetwórstwie spożywczym.
TZiZ_2A_W15 Ma wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, oraz na temat wpływu przemysłu spożywczego na funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich. Zna zasady BHP obowiązujące w przemyśle spożywczym.
TZiZ_2A_W16 Ma zaawansowana wiedze ekonomiczną, prawną i społeczną związana z przemysłem spożywczym. Ma elementarna wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego
TZiZ_2A_W17 Zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz podstaw rachunkowości.
TZiZ_2A_U01 Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z literatury, baz danych i innych źródeł. Potrafi uzyskane informacje integrować, dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
TZiZ_2A_U02 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów.
TZiZ_2A_U03 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je także w formie werbalnej (prezentacji) w języku polskim i angielskim.
TZiZ_2A_U04 Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także do czytania ze zrozumiem publikacji naukowych, dokumentacji technologicznej, instrukcji obsługi urządzeń (maszyn) oraz podobnych dokumentów.
TZiZ_2A_U05 Ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.
TZiZ_2A_U06 Potrafi określić wpływ procesów mikrobiologicznych na poprawność przetwarzania surowca, potrafi zbadać związek pomiędzy warunkami produkcji a zagrożeniami mikrobiologicznymi.
TZiZ_2A_U07 Posiada pogłębione umiejętności pozwalające na samodzielną analizę, ocenę jakości artykułów spożywczych. Potrafi opracować i przeprowadzić samodzielnie systemy GMP, GHP, HACCP.
TZiZ_2A_U08 Potrafi samodzielnie lub w zespole zorganizować i prowadzić zaawansowane badania w zakresie zagrożeń jakości żywności i jej bezpieczeństwa.
TZiZ_2A_U09 Potrafi opracować samodzielnie kompleks badań związanych z oceną określonych cech jakościowych danego towaru żywnościowego.
TZiZ_2A_U10 Potrafi ocenić sposób i stan odżywiania osób zdrowych lub chorych. Potrafi samodzielnie zaplanować jadłospisy lub diety dla różnych grup ludności w układzie indywidualnego i zbiorowego żywienia.
TZiZ_2A_U11 Potrafi zaplanować, ocenić i przeprowadzić korekty wartości odżywczej całodziennej racji pokarmowej dla ludzi w rożnym stanie fizjologicznym.
TZiZ_2A_U12 Potrafi zaobserwować, zrozumieć i przewidzieć wpływ różnych czynników na zależności pomiędzy funkcjonowaniem podstawowych układów organizmu. Potrafi ocenić zasadność systemów i mód żywieniowych w kontekście potrzeb organizmu.
TZiZ_2A_U13 Potrafi opracować procedury produkcji i dokumentację technologiczną produktów roślinnych i zwierzęcych
TZiZ_2A_U14 Potrafi zaplanować proces produkcyjny, pokierować nim i oszacować jego koszty.
TZiZ_2A_U15 Potrafi zastosować w praktyce nowe metody uszlachetniania produktów spożywczych.
TZiZ_2A_U16 Potrafi w sposób logiczny powiązać zależności pomiędzy czynnikami biologicznymi, przetwarzaniem a jakością uzyskanych produktów spożywczych uwzględniając aspekty systemowe i pozatechniczne.
TZiZ_2A_K01 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
TZiZ_2A_K02 Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m in. poprzez środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących szerokorozumianej problematyki żywieniowej i innych aspektów działalności inżyniera technologii żywności.
TZiZ_2A_K03 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie. Potrafi przyjąć rolę lidera.
TZiZ_2A_K04 Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania, poszerzania i aktualizowania swojej wiedzy.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Polityka plików Cookie Czytaj więcej…

Zrozumiałem