Rybactwo S2 - Efekty kształcenia

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

 
RYB_2A_W01 Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie wybranych działów biologii, chemii, biotechnologii oraz toksykologii umożliwiającą prawidłowe planowanie ochrony wód z wykorzystaniem właściwych technik.
RYB_2A_W02 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie zastosowania technik informatycznych i statystycznych w badaniach rybackich i hydrobiologicznych.
RYB_2A_W03 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie wymagań prawnych i technologicznych stawianych przedsiębiorstwom rybackim (portom, statkom, przedsiębiorstwom połowowym, obiektom akwakultury).
RYB_2A_W04 Ma pogłębioną wiedzę o zagrożeniach zdrowotnych występujących w środowisku jak i w warunkach intensywnego chowu, zna nowoczesne metody diagnostyczne.
RYB_2A_W05 Posiada poszerzoną wiedzę na temat procesów biotechnologicznych prowadzących do uzyskania określonego produktu z biologicznych zasobów wodnych oraz zna metody przetwarzania tych produktów.
RYB_2A_W06 Posiada pogłębioną wiedzę z dotyczącą biologii i taksonomii organizmów wodnych ze szczególnych uwzględnieniem ryb mających znaczenie gospodarcze. Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu bioróżnorodności w środowisku wodnym z zastosowaniem w gospodarce rybackiej i akwakulturze.
RYB_2A_W07 Ma poszerzoną wiedzę o potrzebach żywieniowych zwierząt wodnych, roli składników pokarmu, oraz zasad racjonalnego żywienia.
RYB_2A_W08 Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą zarządzania obszarami przybrzeżnymi i obszarami zależnymi od rybactwa oraz obszarami szczególnej ochrony przyrody.
RYB_2A_W09 Ma poszerzoną wiedzę w zakresie stosowanych technik w akwakulturze, zna biotechnikę chowu wybranych gatunków hydrobiontów.
RYB_2A_W10 Ma poszerzoną wiedzę na temat pozarybackiego wykorzystania ożywionych zasobów wodnych (rekreacyjne wykorzystanie akwenów).
RYB_2A_W11 Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu wykorzystania zasad inżynierii genetycznej w hodowli organizmów wodnych a także metod analitycznych stosowanych w badaniach genetycznych, i biotechnologicznych i innych.
RYB_2A_W12 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu metod szacowania i oceny wielkości biologicznych zasobów wód oraz mechanizmów kształtujących wielkość produkcji rybackiej różnych typów akwenów.
RYB_2A_W13 Ma pogłębioną wiedzę na temat technik rybołówstwa.
RYB_2A_W14 Posiada wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, zna zasady BHP obowiązujące w rybactwie.
RYB_2A_W15 Ma wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego.
RYB_2A_W16 Zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz podstaw rachunkowości.
RYB_2A_U01 Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł. Potrafi uzyskane informacje integrować, dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
RYB_2A_U02 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów.
RYB_2A_U03 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je także w formie werbalnej (prezentacji) w języku polskim i obcym.
RYB_2A_U04 Posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także do czytania ze zrozumieniem publikacji naukowych, dokumentacji technicznych i technologicznych oraz podobnych dokumentów.
RYB_2A_U05 Ma umiejętność samokształcenia się między innymi w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.
RYB_2A_U06 Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować składniki flory i fauny środowiska wodnego i wskazać ich znaczenie dla rybactwa.
RYB_2A_U07 Potrafi przygotować kompleksowe programy hodowlane, strategie ochrony wód i ich zasobów oraz zachowania bioróżnorodności w środowisku wodnym z uwzględnieniem oceny przydatności różnych typów wód do prowadzenia zrównoważonej gospodarki rybackiej.
RYB_2A_U08 Potrafi samodzielnie lub w zespole zorganizować i prowadzić zaawansowane badania w zakresie zagrożeń zdrowotnych hydrobiontów. Potrafi określić wartość odżywczą hydrobiontów.
RYB_2A_U09 Potrafi opracować i przeprowadzić samodzielnie kompleks badań związanych z oceną przydatności określonych rodzajów pasz w żywieniu wybranych gatunków zwierząt wodnych.
RYB_2A_U10 Potrafi pełnić funkcję ichtiologa jeziorowego, kierownika obiektu akwakultury i kierownika przedsiębiorstwa połowowego.
RYB_2A_U11 Potrafi zaobserwować, zrozumieć i przewidzieć wpływ różnych czynników na zależności pomiędzy funkcjonowaniem środowiska wodnego, wielkością zasobów i wydajnością rybacką różnych akwenów.
RYB_2A_U12 Potrafi opracować plan ochrony i eksploatacji zasobów w oparciu o teorię zrównoważonego rybołówstwa.
RYB_2A_U13 Potrafi zaplanować i przeprowadzić proces technologiczny chowu zwierząt wodnych w obrocie pełnym.
RYB_2A_U14 Potrafi stosować techniki połowowe.
RYB_2A_U15 Potrafi w sposób logiczny powiązać zależności pomiędzy czynnikami biologicznymi, eksploatacją, produkcją rybacką a jakością środowiska wodnego uwzględniając aspekty systemowe i pozatechniczne.
RYB_2A_K01 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny.
RYB_2A_K02 Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m in. poprzez środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących problematyki rybackiej i powiązań rybactwa z innymi działaniami człowieka w szczególności ochroną środowiska wodnego.
RYB_2A_K03 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie. Potrafi pełnić rolę lidera.
RYB_2A_K04 Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania, poszerzania i aktualizowania swojej wiedzy.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Polityka plików Cookie Czytaj więcej…

Zrozumiałem