Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności - Efekty kształcenia

Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności S1 - Efekty kształcenia

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

 
ZBiJŻ_1A_W01 Ma podstawową wiedzę w zakresie chemii, matematyki, statystyki, fizyki i nauk pokrewnych.
ZBiJŻ_1A_W02 Ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, prawa i zagadnień społecznych dotyczących zarządzania i bezpieczeństwa żywności
ZBiJŻ_1A_W03 Ma podstawową wiedzę z zakresu roli i różnorodności biologicznej środowiska, w tym charaktrystyki surowców przetwarzanych na cele spożywcze, oraz wzajemnych relacji przetwórstwa spozywczego i środowiska naturalnego
ZBiJŻ_1A_W04 Ma wiedzę w zakresie uwarunkowań pomiędzy jakoscią i składem żywności a funkcjonowaniem organizmu człowieka.
ZBiJŻ_1A_W05 Ma wiedzę dotyczącą czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych (mikroorganizmów, parazytów i szkodników) występujących w żywności, nowoczesnych metod ich wykrywania, wpływu tych czynników na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności.
ZBiJŻ_1A_W06 Ma znajomość języka obcego na poziomie B2
ZBiJŻ_1A_W07 Ma podstawową wiedzę na temat procesów z udziałem mikroorganizmów w różnych gałęziach przemysłu.
ZBiJŻ_1A_W08 Ma wiedzę w zakresie otrzymywania i wykorzystania materiałów opakowaniowych i ich wpływu na jakość i bezpieczeństwo żywności.
ZBiJŻ_1A_W09 Ma wiedzę z zakresu fizjologii trawienia i przemian składników pokarmowych oraz ich wpływu na bezpieczeństwo zdrowotne konsumenta
ZBiJŻ_1A_W10 Ma wiedzę o związkach chemicznych, w tym toksycznych, obecnych w środowisku i żywności oraz o przemianach tych związków, procesach zanieczyszczenia i metodach ich oznaczania
ZBiJŻ_1A_W11 Zna organizacje kontroli oraz systemy zapewniania jakości żywności, zasady ich wdrażania i dokumentowania w Polsce i UE w zakresie związanym ze studiowanym kierunkiem
ZBiJŻ_1A_W12 Zna metody zabezpieczania i oceny jakości surowców i żywności
ZBiJŻ_1A_W13 Ma wiedzę w zakresie prawa chroniącego własność intelektualną i prawa pracy
ZBiJŻ_1A_W14 Ma wiedzę na temat podstawowych technik biologii molekularnej i inżynierii genetycznej oraz możliwości wykorzystania organizmów modyfikowanych w przetwórstwie żywności
ZBiJŻ_1A_W15 Ma wiedzę na temat zasad tworzenia i organizacji transportu oraz dystrybucji żywności
ZBiJŻ_1A_U01 Potrafi wskazać czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, w tym mikrobiologiczne, występujące w środowisku naturalnym oraz podczas produkcji, przechowywania i transportu żywności, mające wpływ na jej bezpieczeństwo i jakość
ZBiJŻ_1A_U02 Potrafi dobrać metody oceny jakości i bezpieczeństwa surowców i produktów żywnościowych
ZBiJŻ_1A_U03 Potrafi dobrać rodzaj opakowania i system pakowania, oraz wybrać dla danych warunków najlepszą metodę zabezpieczenia surowców i produktów żywnościowych.
ZBiJŻ_1A_U04 Potrafi przygotować dokumentację niezbędną do wdrożenia i certyfikacji systemów jakości w zakładach przetwórstwa spożywczego
ZBiJŻ_1A_U05 Ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych oraz posiada zdolność samodzielnego planowania własnej kariery
ZBiJŻ_1A_U06 Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować główne składniki żywności, ich przemiany w produktach spożywczych i w organizmie, oraz zbadać i określić zależność pomiędzy tymi składnikami.
ZBiJŻ_1A_U07 Potrafi wskazać wpływ jakości żywności na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia publicznego
ZBiJŻ_1A_U08 Potrafi scharakteryzować zagrożenia dla środowiska powstające przy produkcji żywności oraz zaplanować metody i sposoby zagospodarowania odpadów.
ZBiJŻ_1A_U09 Posiada umiejętność wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł w języku polskim i językach obcych. Potrafi dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
ZBiJŻ_1A_U10 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je w formie werbalnej (prezentacji) w języku polskim i obcym.
ZBiJŻ_1A_U11 Stosuje podstawowe technologie informatyczne przy pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Umie przeprowadzić analizy statystyczne wyników eksperymentów
ZBiJŻ_1A_U12 Stosuje zasady bhp i higieny pracy.
ZBiJŻ_1A_U13 Potrafi ocenić skutki pozytywne i negatywne modyfikacji genetycznych.
ZBiJŻ_1A_K01 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia podyplomowe, kursy)
ZBiJŻ_1A_K02 Ma świadomość ważności przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności płci, poglądów i kultur.
ZBiJŻ_1A_K03 Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Umie postępować w stanach zagrożenia.
ZBiJŻ_1A_K04 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy indywidualnie i w zespole.
ZBiJŻ_1A_K05 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni, a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Polityka plików Cookie Czytaj więcej…

Zrozumiałem