Mikrobiologia stosowana S1 - Efekty kształcenia

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

 
MS_1A_W01 Ma wiedzę w zakresie chemii, biochemii, fizyki i matematyki niezbędną dla zrozumienia procesów przyrodniczych
MS_1A_W02 Ma wiedzę w zakresie budowy, funkcjonowania i roli poszczególnych układów organizmu i ich badania.
MS_1A_W03 Ma wiedzę w zakresie kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej oraz znajomości rozwoju dziedzin mikrobiologii stosowanej i pokrewnych.
MS_1A_W04 Student ma podstawową wiedzę na temat mikroorganizmów, ich specyfiki i różnorodności.
MS_1A_W05 Ma wiedzę dotyczącą zjawisk mikrobiologicznych i biologicznych zachodzących w pedosferze, hydrosferze i biosferze.
MS_1A_W06 Ma podstawową wiedzę dotyczącą patogenów zwierząt oraz metod diagnostycznych służących ich wykrywaniu.
MS_1A_W07 Ma podstawową wiedzę dotyczącą patogenów człowieka, ich systematyki, własności, patogenności oraz metod ich wykrywania.
MS_1A_W08 Ma wiedzę w zakresie różnorodności grzybów w ekosystemach i gospodarce człowieka.
MS_1A_W09 Ma wiedzę na temat podstaw biotechnologii oraz procesów z udziałem mikroorganizmów w różnych gałęziach przemysłu.
MS_1A_W10 Ma podstawową wiedzę na temat wpływu mikroorganizmów na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności.
MS_1A_W11 Ma podstawową wiedzę dotyczącą mechanizmów odpornościowych i metod diagnostycznych .
MS_1A_W12 Zna kierunki i mechanizmy ewolucji i rozumie mechanizmy warunkujące procesy na poziomie molekularnym. Ma wiedzę na temat wzajemnych relacji i interakcji pomiędzy różnymi organizmami.
MS_1A_W13 Ma niezbędną wiedzę w zakresie budowy i funkcjonowania komórek i narządów, niepożądanych zmian w nich zachodzących oraz technik ich badania.
MS_1A_W14 Ma podstawową wiedzę w zakresie nomenklatury, własności, budowy, metod otrzymywania i zastosowania głównych rodzajów biopolimerów, mechanizmów biodegradacyjnych oraz biodetoriacyjnych materiałów i produktów, w tym przetwarzania wykorzystanych opakowań bioaktywnych i biodegradowalnych.
MS_1A_W15 Ma podstawową wiedzę dotyczącą oprzyrządowania, technik biotechnologicznych i przeprowadzania bioprocesów.
MS_1A_W16 Ma wiedzę dotyczącą organizacji, wyposażenia oraz metod pracy i bezpieczeństwa laboratoriów badawczych i diagnostycznych w szczególności laboratoriów mikrobiologicznych.
MS_1A_W17 Ma podstawową wiedzę z zakresu statystyki i technik informatycznych na poziomie pozwalającym na opisanie i interpretowanie zjawisk przyrodniczych.
MS_1A_W18 Ma wiedzę o związkach szkodliwych obecnych w ekosystemach, procesach skażenia i zatrucia, metodach oceny toksyczności i oznaczania tych substancji.
MS_1A_W19 Ma niezbędną wiedzę w zakresie podstaw technologii produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, oraz metod analizy i oceny jakości żywności.
MS_1A_W20 Ma wiedzę o procesach zachodzących w środowisku i zależnościach między organizmami w nim funkcjonującymi i możliwościami ich wykorzystania w ogólnie pojętych procesach rewitalizacji środowiska.
MS_1A_W21 Ma elementarną wiedzę w zakresie prawa chroniącego własność intelektualną i prawa patentowego.
MS_1A_U01 Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł w języku polskim i języku angielskim. Potrafi dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
MS_1A_U02 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania analitycznego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je w formie werbalnej (prezentacji) w języku polskim i angielskim.
MS_1A_U03 Ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.
MS_1A_U04 Posługuje się poprawną terminologią biologiczną, chemiczną i fizyczną, potrafi dobrać właściwe procedury i metody analityczne.
MS_1A_U05 Potrafi rozpoznać podstawowe struktury ludzkiego ciała, ich lokalizację oraz rozumie zależności między budową a czynnościami narządów oraz wyjaśniać odstępstwa od prawidłowego funkcjonowania organizmu.
MS_1A_U06 Posiada podstawową umiejętność ochrony produktów i materiałów technicznych oraz wyboru właściwego oprzyrządowania, technik biotechnologicznych oraz przeprowadzania bioprocesów.
MS_1A_U07 Potrafi różnicować organizmy patogenne i korzystne dla człowieka, zwierząt i środowiska.
MS_1A_U08 Stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze właściwe dla mikrobiologii stosowanej i dziedzin pokrewnych.
MS_1A_U09 Ma umiejętność przeprowadzanie obserwacji i oceny zjawisk przyrodniczych w tym mikrobiologicznych w środowiskach.
MS_1A_U10 Posiada umiejętność zorganizowania pracy w laboratorium mikrobiologicznym i pokrewnych oraz przeprowadzania analiz. Zna podstawowe zasady walidacji metod badawczych. Umie przeprowadzić analizy statystyczne uzyskanych wyników.
MS_1A_U11 Rozumie i potrafi wskazać związki przyczynowo-skutkowe warunkujące funkcjonowanie biotopów oraz planować proste zadania badawcze /projektowe.
MS_1A_U12 Potrafi dobierać metody i wykonać analizy na obecność substancji szkodliwych w próbkach środowiskowych i biologicznych.
MS_1A_U13 Potrafi ocenić przydatność technologiczną surowców roślinnych i zwierzęcych, zaproponować metody ich przetwarzania, oraz dobrać metody analityczne niezbędne do oceny jakości wytworzonych produktów.
MS_1A_U14 Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla mikrobiologii stosowanej zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
MS_1A_K01 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) .
MS_1A_K02 Ma świadomość ważności przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności płci, poglądów i kultur.
MS_1A_K03 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie.
MS_1A_K04 Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie analiz diagnostycznych. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Umie postępować w stanach zagrożenia.
MS_1A_K05 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy indywidualnie i w zespole.
MS_1A_K06 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Polityka plików Cookie Czytaj więcej…

Zrozumiałem