Rybactwo S2 i N2 - Cele programu kształcenia

Wydział: Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Nazwa: Rybactwo
Skrót nazwy: RYB
Liczba semestrów: 3
Rok akademicki: 2012/2013
Obowiazuje od: 2012-10-01
Poziom: drugi
Forma: stacjonarne (S2), niestacjonarne (N2)
Tytuł zawodowy absolwenta: magister inżynier
Profil: ogólnoakademicki
Punkty ECTS: 90
Obszary kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, studia inżynierskie
Specjalności: eksploatacja biologicznych zasobów wód, akwakultura oraz ochrona środowiska wodnego
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych w pełnym cyklu kształcenia: 1080 godzin

Ogólne cele programu kształcenia

Ogólnym celem kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Rybactwo jest poszerzenie przez studenta wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawodowych i społecznych w zakresie rybactwa i nauk pokrewnych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych na podstawie osiągnięć naukowych kadry dydaktycznej Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie.

Szczegółowe cele kształcenia

  1. Poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie prawidłowego funkcjonowania środowiska wodnego z uwzględnieniem antropopresji.
  2. Wzbogacenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu wykorzystania badań genetycznych w programach hodowlanych i strategiach ochrony zasobów oraz zachowania bioróżnorodności hydrobiontów.
  3. Wzbogacenie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie czynników środowiskowych wpływających na wielkość produkcji rybackiej w środowisku naturalnym, metod oceny biomasy biologicznych zasobów wód i wielkości ich racjonalnej eksploatacji.
  4. Poszerzenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie biologii, taksonomii i ochrony organizmów wodnych ze szczególnych uwzględnieniem ryb i bezkręgowców mających znaczenie gospodarcze w rybołówstwie, akwakulturze i akwarystyce.
  5. Wzbogacenie wiedzy w zakresie prawidłowego planowania ochrony wód z wykorzystaniem właściwych metod i technik (biologicznych, fizycznych, chemicznych).
  6. Poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie technik akwakultury, a także potrzeb żywieniowych i zasad racjonalnego żywienia organizmów wodnych.
  7. Poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie nauk humanistycznych i społecznych warunkujących pozatechniczną działalność inżynierską.
  8. Zdobycie umiejętności posługiwania się obcym językiem specjalistycznym w zakresie problematyki dotyczącej rybactwa na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy.
  9. Dalsze kształtowanie postaw patriotyzmu, humanizmu i tolerancji co wynika z misji Uczelni, a także potrzeby dalszego kształcenia i rozwoju.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Polityka plików Cookie Czytaj więcej…

Zrozumiałem