Rybactwo S1 i N1 - Cele programu kształcenia

Wydział: Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Nazwa: Rybactwo
Skrót nazwy: RYB
Liczba semestrów: 7
Rok akademicki: 2012/2013
Obowiazuje od: 2012-10-01
Poziom: pierwszy
Forma: stacjonarne (S1), niestacjonarne (N1)
Tytuł zawodowy absolwenta: inżynier
Profil: ogólnoakademicki
Punkty ECTS: 210
Obszary kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, studia inżynierskie
Specjalności: eksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego oraz biotechnologia rybacka i akwakultura
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych w pełnym cyklu kształcenia: 2520 godzin

Ogólne cele programu kształcenia

Ogólnym celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku Rybactwo jest zdobycie przez studenta wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawodowych i społecznych w zakresie szeroko rozumianego rybactwa z uwzględnieniem aspektów środowiskowych na podstawie osiągnięć naukowych kadry dydaktycznej Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie.

Szczegółowe cele kształcenia

 1. Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu matematyki, biofizyki, chemii, hydrochemii oraz biochemii.
 2. Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu mikrobiologii, hydrobiologii, ekologii i ochrony środowiska oraz genetyki.
 3. Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie biologii, budowy hydrobiontów i ich prawidłowego funkcjonowania.
 4. Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie toksykologii, parazytologii i chorób organizmów wodnych.
 5. Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie prawidłowego funkcjonowania środowiska abiotycznego i biotycznego.
 6. Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie metod oceny biomasy biologicznych zasobów wód i wielkości ich racjonalnej eksploatacji oraz czynników środowiskowych wpływających na nie.
 7. Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie technik rybołówstwa oraz budowy i eksploatacji statków rybackich.
 8. Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie technik akwakultury, a także potrzeb żywieniowych i zasad racjonalnego żywienia organizmów wodnych wykorzystywanych w akwakulturze.
 9. Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie podstaw i zastosowań technologii informatycznych i statystyki, a także w zakresie pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej: bhp, ekonomii, zarządzania, rachunkowości, ochrony własności intelektualnej.
 10. Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie podstaw zabezpieczenia surowców pochodzenia wodnego oraz ich przetwórstwa wstępnego.
 11. Zdobycie umiejętności posługiwania się obcym językiem specjalistycznym w zakresie problematyki dotyczącej rybactwa na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy.
 12. Kształtowanie postaw patriotyzmu, humanizmu i tolerancji co wynika z misji Uczelni, a także potrzeby dalszego kształcenia i rozwoju.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Polityka plików Cookie Czytaj więcej…

Zrozumiałem