Technologia żywności i żywienie człowieka N1 - Efekty kształcenia

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

 
TZiZ_1A_W01 Ma podstawową wiedzę w zakresie chemii nieorganicznej i organicznej obejmującą znajomość w zakresie terminologii stosowanej, pojęć i praw chemicznych, zna właściwości pierwiastków, wybranych związków organicznych i nieorganicznych, oraz mechanizmów reakcji chemicznych.
TZiZ_1A_W02 Ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki obejmującą macierze, pochodne, analizę matematyczną, rachunek różniczkowy i całkowy.
TZiZ_1A_W03 Ma podstawowa wiedzę w zakresie fizyki obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, elementy fizyki jądrowej i podstawy spektroskopii.
TZiZ_1A_W04 Ma podstawową wiedzę w zakresie nomenklatury, podstawowych definicji i budowy głównych składników żywności, oraz wzajemnych związków, przemian i oddziaływań między nimi. Posiada wiedzę w zakresie przemian biochemicznych w organizmach.
TZiZ_1A_W05 Zna elementarną terminologię w zakresie higieny i toksykologii żywności, ma wiedzę o organizmach i substancjach niebezpiecznych obecnych w surowcach i produktach spożywczych, oraz czynnikach biologicznych i chemicznych będących przyczyną ich obecności, zna zasady postępowania niezbędne do zapobiegania zagrożeniom zdrowotnym żywności.
TZiZ_1A_W06 Posiada podstawową wiedzę na temat drobnoustrojów ich roli i wpływu na jakość zdrowotną żywności oraz ich udziału w procesach technologicznych. Zna związki pomiędzy wyjściową jakością mikrobiologiczną surowca, parametrami procesów technologicznych oraz higieną i jakością mikrobiologiczną produktu. Posiada podstawową wiedzę na temat patogenów występujących w żywności.
TZiZ_1A_W07 Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą badań surowców i produktów spożywczych a w szczególności metod analizy i oceny jakości żywności. Posiada wiedzę na temat nowych technik analizy instrumentalnej. Posiada wiedzę na temat charakterystyki towaroznawczej surowców i produktów żywnościowych. Zna najważniejsze systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.
TZiZ_1A_W08 Zna zasady i prawa leżące u podstaw inżynierii procesowej. Posiada znajomość podstawowych pojęć i terminologii niezbędnych w inżynierii przemysłu spożywczego i maszynoznawstwie. Ma podstawową wiedzę związaną z materiałami, rozwiązaniami konstrukcyjnymi maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, projektowaniem, eksploatacją linii technologicznych i procesów w przemyśle spożywczym.
TZiZ_1A_W09 Ma podstawową wiedzę z zakresu technik informatycznych oraz zna narzędzia statystyczne stosowane w naukach inżynierskich
TZiZ_1A_W10 Ma podstawową wiedzę w zakresie funkcjonowania organizmów wodnych pozyskiwanych dla przetwórstwa, zna zasady i podstawowe metody pozyskiwania organizmów wodnych poławianych i hodowlanych.
TZiZ_1A_W11 Zna podstawy ekologii i ochrony środowiska, oraz skutki antropopresji. Ma wiedzę o procesach zachodzących w środowisku w zależności od jego charakteru oraz wiedzę na temat monitoringu środowiska.
TZiZ_1A_W12 Zna terminologię stosowaną w nutrigenomice oraz zależności pomiędzy sposobem żywienia człowieka i uwarunkowaniami genetycznymi.
TZiZ_1A_W13 Ma ogólną wiedzę na temat składu produktów i ich przydatności do żywienia, planowania racjonalnego żywienia człowieka zdrowego i chorego; oraz oceny stanu odżywienia. Ma podstawową wiedzę na temat zagrożeń wynikających z błędów żywieniowych, zna zasady tworzenia programów profilaktycznych.
TZiZ_1A_W14 Ma wiedzę na temat budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego, zmian pod wpływem czynników agresji środowiskowe i ich profilaktyki, zna rolę i metabolizm pobieranych składników odżywczych, oraz uwarunkowania zachowań żywieniowych oraz mechanizmy powstawania zachowań żywieniowych. Ma wiedzę na temat podstawowych suplementów diety i preparatów dietetycznych.
TZiZ_1A_W15 Ma wiedzę w zakresie terminologii, charakterystyki metod pozyskiwania, klasyfikacji surowców pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i produktów ubocznych oraz zmian w nich zachodzących podczas utrwalania, przechowywania i przetwarzania.
TZiZ_1A_W16 Ma podstawową wiedzę w zakresie technologii inżynierskich szczególnie technologii produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, technologii gastronomicznej i biotechnologii oraz przetwarzania produktów ubocznych i odpadów przemysłu spożywczego Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich.
TZiZ_1A_W17 Ma podstawową wiedzę na temat wpływu operacji jednostkowych i procesów technologicznych na jakość wyrobów gotowych. Zna zasady doboru surowców i metod produkcji, kształtowania właściwości funkcjonalnych i odżywczych oraz zasady projektowania produktów spożywczych. Ma wiedzę o metodach kalkulacji kosztów produkcji oraz zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.
TZiZ_1A_W18 Posiada uporządkowaną wiedzę na temat metod zabezpieczania surowców i produktów spożywczych podczas transportu, przechowywania i dystrybucji. Ma wiedzę w zakresie materiałów do produkcji opakowań, ich podziału, oceny, certyfikacji, oznakowania oraz doboru. Zna podstawowe systemy pakowania żywności.
TZiZ_1A_W19 Ma podstawową wiedzę na temat pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, zna podstawowe zasady BHP obowiązujące w przemyśle spożywczym.
TZiZ_1A_W20 Ma elementarna wiedzę w zakresie ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego.
TZiZ_1A_W21 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz podstaw rachunkowości.
TZiZ_1A_W22 Zna i rozumie zasady oddziaływania pomiędzy środowiskiem a składnikami żywności oraz żywnością i człowiekiem.
TZiZ_1A_U01 Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z literatury, baz danych i innych źródeł. Potrafi uzyskane informacje integrować, dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
TZiZ_1A_U02 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów
TZiZ_1A_U03 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je w formie werbalnej (prezentacji) w języku polskim i angielskim.
TZiZ_1A_U04 Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także do czytania ze zrozumiem publikacji naukowych, dokumentacji technologicznej, instrukcji obsługi urządzeń (maszyn) oraz podobnych dokumentów.
TZiZ_1A_U05 Ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.
TZiZ_1A_U06 Posługuje się poprawną nomenklaturą i terminologią chemiczną potrafi dobrać właściwe procedury i metody analityczne, potrafi określić wiarygodność analiz. 1,2,8,
TZiZ_1A_U07 Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować główne składniki żywności, ich przemiany w organizmie i produktach spożywczych, właściwości fizykochemiczne, oraz zbadać i określić zależność pomiędzy tymi składnikami.
TZiZ_1A_U08 Potrafi posługiwać się poprawną nomenklaturą, podejmować standardowe działania z wykorzystaniem odpowiednich metod w zakresie higieny i toksykologii żywności, w celu zapewnienia jej jakości prozdrowotnej.
TZiZ_1A_U09 Potrafi posługiwać się terminologią mikrobiologiczną, dokonać wyboru właściwych technik diagnostycznych przy ukierunkowanej analizie mikrobiologicznej żywności, potrafi rozpoznać organizmy pasożytnicze.
TZiZ_1A_U10 Potrafi połączyć różne metody analizy i oceny żywności, kontrolować zmiany zachodzące podczas jej przechowywania, ocenić jakość surowców i produktów żywnościowych. Potrafi zdefiniować i wykryć zafałszowania żywności.
TZiZ_1A_U11 Posiada podstawowe umiejętności rozwiązywania problemów inżynierskich związanych z projektowaniem, wyposażaniem i eksploatacją linii technologicznych przemysłu spożywczego, potrafi wykorzystać poznane metody komputerowej analizy i oceny problemów technologicznych.
TZiZ_1A_U12 Potrafi rozpoznać surowce pochodzenia wodnego, określić adekwatny dla danego organizmu sposób jego pozyskiwania, umie dokonać identyfikacji i analizy czynników wpływających na efektywność eksploatacji organizmów wodnych wykorzystywanych w przetwórstwie żywności.
TZiZ_1A_U13 Potrafi monitorować środowisko i działać w sposób adekwatny do stopnia jego zagrożenia.
TZiZ_1A_U14 Potrafi dobrać zbadać i wykazać zależności pomiędzy sposobem żywienia człowieka i uwarunkowaniami genetycznymi.
TZiZ_1A_U15 Potrafi przez odpowiedni dobór składników diety podnieść jej prozdrowotne efekty oddziaływania na organizm człowieka.
TZiZ_1A_U16 Potrafi zaprojektować i ocenić jadłospis dla różnych grup ludności. Posiada umiejętność identyfikacji oraz korekty błędów w żywieniu i stylu życia różnych grup ludności.
TZiZ_1A_U17 Potrafi scharakteryzować, ocenić i sklasyfikować surowce pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i produkty uboczne, określić zachodzące w nich przemiany i oszacować ich przydatność technologiczną.
TZiZ_1A_U18 Potrafi zaplanować proces produkcyjny przetworów spożywczych i skalkulować koszty ich wytwarzania.
TZiZ_1A_U19 Potrafi zaprojektować produkt spożywczy o pożądanej charakterystyce z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego.
TZiZ_1A_U20 Potrafi podejmować działania mające na celu rozwiązywanie problemów techniczno-technologicznych w przetwórstwie surowców żywnościowych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Zna wady i zalety podejmowanych działań.
TZiZ_1A_U21 Potrafi scharakteryzować produkty uboczne i odpady przemysłu spożywczego oraz zaplanować metody i sposoby ich zagospodarowania.
TZiZ_1A_U22 Potrafi dobrać odpowiedni rodzaj opakowania i system pakowania, oraz wybrać dla danych warunków najlepszą metodę zabezpieczenia surowców i produktów spożywczych.
TZiZ_1A_U23 Potrafi ocenić wpływ różnych procesów technologicznych na jakość i wydajność potraw.
TZiZ_1A_U24 Stosuje zasady bhp i higieny pracy.
TZiZ_1A_U25 Potrafi przy formułowaniu, rozwiązywaniu problemów technologicznych dostrzegać ich aspekty pozatechniczne w tym, środowiskowe, ekonomiczne i prawne.
TZiZ_1A_U26 Potrafi wykorzystać poznane metody analityczne do oceny i analizy poprawności prowadzonych procesów technologicznych.
TZiZ_1A_U27 Potrafi dobrać maszyny i urządzenia niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesu technologicznego związanego z przetwórstwem żywności.
TZiZ_1A_U28 Potrafi zaprojektować linie technologiczne dobierając adekwatne do danego procesu maszyny i urządzenia.
TZiZ_1A_U29 Posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie problemów zawodowych.
TZiZ_1A_U30 Stosuje podstawowe technologie informatyczne przy pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji w zakresie przetwórstwa żywności.
TZiZ_1A_K01 Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy).
TZiZ_1A_K02 Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur.
TZiZ_1A_K03 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie. Potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz określić priorytety służące realizacji określonych zadań.
TZiZ_1A_K04 Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego przetwórstwa żywności i żywienia człowieka.
TZiZ_1A_K05 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
TZiZ_1A_K06 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy. Potrafi przyjąć rolę lidera.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Polityka plików Cookie Czytaj więcej…

Zrozumiałem