Rybactwo N1 - Efekty kształcenia

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

 
RYB_1A_W01 Ma podstawową wiedzę w zakresie chemii, matematyki i fizyki.
RYB_1A_W02 Zna elementarną terminologię w zakresie hydrochemii i biochemii. Ma podstawową wiedzę w zakresie procesów zachodzących w ekosystemach. Zna metody analityczne stosowane w tym zakresie.
RYB_1A_W03 Zna elementarną terminologię w zakresie toksykologii środowiska wodnego, zna podstawowe pojęcia i mechanizmy związane z obiegiem substancji toksycznych w ekosystemach. Zna metody analityczne stosowane w toksykologii.
RYB_1A_W04 Posiada podstawową wiedzę na temat drobnoustrojów i ich roli w środowisku wodnym. Zna metody wykrywania i ich oznaczania.
RYB_1A_W05 Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą biologii i taksonomii organizmów wodnych ze szczególnym uwzględnieniem ryb i bezkręgowców mających znaczenie gospodarcze w rybactwie.
RYB_1A_W06 Posiada podstawową wiedzę z zakresu biologii parazytów, ze szczególnym uwzględnieniem organizmów mających znaczenie dla organizmów wodnych wykorzystywanych gospodarczo. Zna metody wykrywania, oznaczania i zwalczania organizmów pasożytniczych.
RYB_1A_W07 Ma podstawową wiedzę z zakresu technik informatycznych oraz zna narzędzia statystyczne stosowane w naukach inżynierskich.
RYB_1A_W08 Ma podstawową wiedzę w zakresie stosowanych technik w akwakulturze, zna biotechnikę chowu wybranych gatunków ryb mających znaczenie w akwakulturze.
RYB_1A_W09 Zna podstawy ekologii i ochrony środowiska wodnego oraz skutków i antropopresji. Ma wiedzę o procesach zachodzących w środowisku wodnym oraz wiedzę na temat jego monitoringu.
RYB_1A_W10 Zna terminologię stosowaną w genetyce oraz zna podstawowe sposoby wykorzystania zasad inżynierii genetycznej w hodowli organizmów wodnych.
RYB_1A_W11 Ma ogólną wiedzę na temat składników pokarmowych oraz zna podstawy fizjologii żywienia organizmów wodnych.
RYB_1A_W12 Ma wiedzę na temat budowy i funkcjonowania hydrobiontów ze szczególnym uwzględnieniem ichtiofauny.
RYB_1A_W13 Ma wiedzę z zakresu biologii i technik rozrodu organizmów wodnych. Ma wiedzę o biotechnologii rozrodu i podchowu młodocianych stadiów ryb w warunkach naturalnych i sztucznych.
RYB_1A_W14 Ma podstawową wiedzę w zakresie technik rybołówstwa stosowanych w rybołówstwie morskim i śródlądowym oraz zna zasady budowy i eksploatacji statków rybackich.
RYB_1A_W15 Ma podstawową wiedzę na temat metod i sposobów wytwarzania pasz dla organizmów wodnych.
RYB_1A_W16 Zna teoretyczne podstawy zabezpieczania surowców pochodzenia wodnego i metody ich wstępnej obróbki.
RYB_1A_W17 Ma podstawową wiedzę na temat pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, zna podstawowe zasady BHP obowiązujące w rybactwie.
RYB_1A_W18 Ma elementarną wiedzę w zakresie ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, managementu środowiskowego oraz ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego.
RYB_1A_W19 Ma elementarną wiedzę o rozmieszczeniu i wielkości biologicznych zasobów wód. Zna metody szacowania i oceny ich wielkości.
RYB_1A_W20 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości. Zna i potrafi wykorzystać w praktyce obowiązujące normy prawne.
RYB_1A_U01 Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji . Potrafi uzyskane informacje analizować, interpretować, wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
RYB_1A_U02 Potrafi pracować w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac. Rozumie potrzebę samokształcenia.
RYB_1A_U03 Potrafi poprawnie zastosować podstawowe techniki informatyczne niezbędne w pracy zawodowej.
RYB_1A_U04 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je w formie werbalnej (prezentacji) w języku polskim i obcym.
RYB_1A_U05 Posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także do czytania ze zrozumiem publikacji naukowych w zakresie środowiska wodnego, dokumentacji technologicznej oraz podobnych dokumentów stosowanych w rybactwie.
RYB_1A_U06 Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować najważniejsze składniki flory i fauny środowiska wodnego i określić ich znaczenie dla rybactwa.
RYB_1A_U07 Potrafi posługiwać się poprawną nomenklaturą, podejmować standardowe działania z wykorzystaniem odpowiednich metod w zakresie higieny, profilaktyki i toksykologii w celu zapewnienia zdrowia i prawidłowego dobrostanu zwierząt wodnych.
RYB_1A_U08 Potrafi posługiwać się poprawną nomenklaturą w zakresie mikrobiologii. Potrafi dokonać wyboru właściwych technik diagnostycznych przy ukierunkowanej analizie mikrobiologicznej.
RYB_1A_U09 Posiada podstawowe umiejętności rozwiązywania problemów inżynierskich związanych z projektowaniem i eksploatacją różnych narzędzi połowowych. Potrafi wykonać proste narzędzia rybackie.
RYB_1A_U10 Potrafi rozpoznać zasoby surowców pochodzenia wodnego, określić sposób ich pozyskiwania. Umie dokonać analizy czynników wpływających na efektywność ich eksploatacji.
RYB_1A_U11 Potrafi zinterpretować wyniki badań genetycznych i je wykorzystać w programach hodowlanych i strategiach ochrony zasobów oraz zachowania bioróżnorodności.
RYB_1A_U12 Potrafi skomponować skład paszy na podstawie zgromadzonych danych dotyczących składu chemicznego komponentów i wymagań żywieniowych organizmu wodnego. Potrafi wykonać podstawowe analizy pasz i dokonać oceny efektywności żywienia na podstawie wyników chowu.
RYB_1A_U13 Potrafi dokonać podstawowych obliczeń inżynierskich związanych z projektowaniem obiegu zamkniętego, stawu oraz hodowli sadzowej.
RYB_1A_U14 Potrafi przeprowadzić rozród i inkubację ikry w warunkach sztucznych wybranych gatunków ryb. Umie w sposób praktyczny zrealizować podchów ryb.
RYB_1A_U15 Potrafi na podstawie zgromadzonych danych dokonać oceny zasobów akwenu. Potrafi opracować plan zagospodarowania wód powierzchniowych i przygotować odpowiednią dokumentację obwodu rybackiego.
RYB_1A_U16 Potrafi dokonać pełnej analizy czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych wód, określić stan wód powierzchniowych i wskazać kierunki działań w celu poprawy ich stanu. Zna i umie wykorzystać w pracy zawodowej przepisy regulujące funkcjonowanie rybactwa i ochrony środowiska.
RYB_1A_U17 Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu problemów technologicznych dostrzegać ich aspekty pozatechniczne w tym, środowiskowe, ekonomiczne i prawne. Stosuje zasady bhp i higieny pracy.
RYB_1A_U18 Potrafi dobrać maszyny i urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu akwakultury lub przedsiębiorstwa połowowego.
RYB_1A_K01 Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy).
RYB_1A_K02 Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur.
RYB_1A_K03 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie.
RYB_1A_K04 Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rybactwa i gospodarki wodnej.
RYB_1A_K05 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
RYB_1A_K06 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy. Potrafi przyjąć rolę lidera.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Polityka plików Cookie Czytaj więcej…

Zrozumiałem